Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_12                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_12
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3163731 End Position : 3163973

3163731CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCCGTTCTGATTTTTTCTTTTCCTTCCTTTTGTTAT3163801
3163802CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCAGTAGATTTTGGATACACAAACCCGTTTGTGTTTC3163873
3163874CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGAATACAACCTCTTCAAAAAAGAGGAACCGGCGTA3163944
3163945CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3163972
Left flanking sequence : Till position 3163731 (length bp)
AAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGAT
TGGTGCAGTTGTGCTTGTTTTGATTGGTGT
Right flanking sequence : From position 3163973 (length bp)
TTTAGATGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAG
GAACTCCTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp