Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_15                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_15
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3164476 End Position : 3164719

3164476CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGTGTTGAGCACAAAGACAAATCGGTTCATTTGATTTTTTCGGATCT3164546
3164547CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACGAGTTAAATTCTGCCCACTCCATGGCCTAAAATCAG3164618
3164619CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGGGGCTATAAAATTGAGGTATCCTCAAAACGTAAA3164690
3164691CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3164718
Left flanking sequence : Till position 3164476 (length bp)
AAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGATGTCGGTAGGCGTTGAGTACTGAGT
ATGCAAATGAGCTTCGGCTTCGAATTCCCT
Right flanking sequence : From position 3164719 (length bp)
TTTAGAATGAAGAGAAGATTTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGT
GGGAACTCCCACTTTGAAAAAAAAAGGTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp