Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_011035_1                                                                                                                 top


Strain : Neisseria gonorrhoeae NCCP11945 RefSeq :NC_011035 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_011035_1
DR consensus (26 bp) : GATTCCCGCCTGCGCGGGAATGACGGNumber of repetitions :2
Begin Position : 52448 End Position : 52547

52448GATTCCCGCCTGCGCGGGAATGACGGTTTAGAAGTTGCCCGAAACCTCAAAAAAAACCGAAACCGAACAAGCCG 52521
52522GATTCCCGCCTGAGCGGGAATGACGG52547
Left flanking sequence : Till position 52448 (length bp)
CAGAAACCTAAAATCCCGTCATTCCCACGAAAGTGGGAATCTAGGTCTGTCGGCACAGAAACTTATCGGG
TAAAACGGTTTCTTTAGATTTTACGTTCTA
Right flanking sequence : From position 52547 (length bp)
GCTAAATAATATCAAACCATAAATCCCGCCAAGAAACATTATTTTCTTCAATCAGTTGCAATTTCCAAGC
CCTGTTCCATTTCTTCAACTGTTTTTCCCG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp