Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007265_8                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_000597845 RefSeq :NZ_CP007265 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007265_8
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :9
Begin Position : 2326441 End Position : 2326957

2326441GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCGAGCGCAACACGGCCATATTATTACCCCATT2326501
2326502GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCTTATAACCGGCGGCAAAAATCGTCGCGTTGG2326562
2326563GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAGATTGGTTTTCCAGTCTTTGGCGGTTGGCAA2326623
2326624GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGTGCCGGTAGCCCCCTCCCTGTTCAGCCTC2326684
2326685GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGTTTTAGAGATGTGTATTCAAAATCAGATAG2326745
2326746GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAAATTGATCCCAGGGTGATTATCGTGGGGATC2326806
2326807GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTTCTTTAATTATTTAGCTGATGCTTTTAAA2326867
2326868GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT2326928
2326929GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG2326957
Left flanking sequence : Till position 2326441 (length bp)
AAGAATTAGCTGATCTTTAATAATAAGGAAATGTTACATTAAGGTTGGTGGGTTGTTTTTATGGGAAAAA
ATGCTTTAAGAACAAATGTATACTTTTAGA
Right flanking sequence : From position 2326957 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp