Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links





NZ_CP010240_4                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001901425 RefSeq :NZ_CP010240 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010240_4
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :7
Begin Position : 2788997 End Position : 2789391

2788997GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTCCATGGCCTGACGAAGCTCGTAATATTTTG2789057
2789058GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGACCAAATGATCTACGCGTATTGCCACCTC2789118
2789119GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTAGGCACAGAAAAAAGGCTACTCAGCGAACT2789179
2789180GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATCGACCCCCTTTCTCACGCATCGCCATCGT2789240
2789241GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCCGCACACGTAAAGGCGTCGGCATGGATGC2789301
2789302GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGGCTATGGAATTTATGGAGAAGTTTGGTTTT2789362
2789363GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG2789391
Left flanking sequence : Till position 2788997 (length bp)
ATAAGTTATCCGTTCTTTAAAAATAAGGAAATGTTTTAATTTAGTTGGTAGATTGTTGATGCGGAATAAA
TTTGTTTAAAAACAGTTATGTATGCTTAGT
Right flanking sequence : From position 2789391 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACTCCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAGC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp