Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010545_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae 85138 GCF_001272815 RefSeq :NZ_CP010545 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010545_1
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :4
Begin Position : 545175 End Position : 545407

545175GATTCCACAACCACTTCTGGTTGAACTTGTTCCGTTGGAATTAATTCAGACACACCTGCCACAGCTGGTTCTACTGGAAGT545255
545256GGCTCGGCAACAGCTTCCGGTTGATGTTCTACAACAGCTACTACA545300
545301GGCTCTGTAACTACCTGAGGTGTAATCTCTGCAATAGTTTCAACAACTGGTGTTGGTTCAGTTTGTTGTGCTTCTGTAACT545381
545382GGCTCTGCAGCTGCTTCTGGTTGAA545406
Left flanking sequence : Till position 545175 (length bp)
TGGTTGGACTTCCACAGGTTGTTCTGGTTGTGGTTCAACAATCGGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACC
ATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGAGTC
Right flanking sequence : From position 545407 (length bp)
CATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGTTCTGGTTGAAGCTCTACTGCTGATTGTTCAGCTGGAATCTCT
GGTTGGGTTTGTACAGCTTGTGGTTCAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp