Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_9                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_9
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3286550 End Position : 3286657

3286550CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTTTCTAATTTTTCGTCTACAGTCACTTTACG3286620
3286621CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGGTTTAGAA3286656
Left flanking sequence : Till position 3286550 (length bp)
AAATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTTTATTCAAAGAAATGTGGGAACTCCCACTTTAA
AAAAAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3286657 (length bp)
GAAGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACAAACGTGCAAACGGATAAAATGTAGGAACTACT
GCTTTTCCGAAAAACAGTATTTTGTTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp