Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_000918_6                                                                                                                 top


Strain : Aquifex aeolicus VF5 RefSeq :NC_000918 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_000918_6
DR consensus (29 bp) : GTTCCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAACNumber of repetitions :2
Begin Position : 988518 End Position : 988611

988518GTTCCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAACTTTTCGTAAGCTCTTGAAGCGCTTGTTTAAGTTCCT 988582
988583GTTCCTAATGTACCGTGTGGAGTTGAAAC988611
Left flanking sequence : Till position 988518 (length bp)
GCAGAACTTGGGGTTAGCGGAAATTAACATTCGTTTCGTGAAGGTTAGGTGTCTAATAAGTTATTGATAA
AGCGTTATTTTTCAGACATAGGCGCGCAGG
Right flanking sequence : From position 988611 (length bp)
ATAAGTGCCTGCGTGTTTTGAAACTTCGTTAATTATAGTAAGCCCGTTTAAAAAATCTTGACACAGTGGA
AGAGAAGAAGTAGAAGGAAGGGAATGAGAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp