Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003272_10                                                                                                                 top


Strain : Nostoc sp. PCC 7120 RefSeq :NC_003272 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003272_10
DR consensus (35 bp) : GTTTCCATCCCCGTGAGGGGTAAGAGATTAAAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 2178258 End Position : 2178438

2178258TGTTTCATCCCCGTGAGGGGAAGTGATTAAAAACCTTAATTTTCAAGGCTTGGTGGTTGAGCATCCTTTAGT 2178329
2178330GTTTTCATCCCCGCAGGGGGTAAGAGACTAAAAACATTTTTTCTATGTGTGGCACAGAAGGTTTGGAATGGAA 2178402
2178403GTTTCCATCCCCGCAAGGGGTAAGAGTTTAAAAAC2178437
Left flanking sequence : Till position 2178258 (length bp)
TGATATCTGCATAGGCTTTAGTTAAAAGGCGATCGCTCTACCTATCCTACAAATATTTGTGTCTCTCTAC
ATATTTGGATAGTTTAGGCGATCGTCTTTC
Right flanking sequence : From position 2178438 (length bp)
AGGGCGTTGCTGATTAGTGGGATGATTTTTGTATCACGCATACTGCAAGCGGAACTCGAAGAGTAGGCGC
AAAGAATCAATATTCTGCTTTGTATAAAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp