Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_003413_8                                                                                                                 top


Strain : Pyrococcus furiosus DSM 3638 RefSeq :NC_003413 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_003413_8
DR consensus (29 bp) : CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACNumber of repetitions :12
Begin Position : 1091089 End Position : 1091857

1091089CCTCAATTCTTTTTTAGTCTTGTTGGAACTTGAAAGCTCAATGTAATAAAATCCCTTCCCTATGTTC 1091155
1091156TTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGAAACCTACGGTTAAAAACCCTGCAGATTCTCCCAGCATAGTCCCC 1091225
1091226CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGTAACCCAGTAGAGTTCACGACGAGTGGGTGCAGTATTCTCG 1091291
1091292CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGTAACTTAAGGTTGAGACGGAGAAGGCGTTTCTTGTATCTTTA 1091358
1091359CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGTAACCCCGAAGACGTTCTCAAAGATTTAAAAAGAGATTTGCG 1091425
1091426CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACGTAACAAAGGTGGGCGTTTCTAGAGAGGTTGGGCAAG 1091491
1091492CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACGGGCTACGAGGACGCCCTGAGGATTATGAAAGAGGTCCT 1091559
1091560CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACCGGAAGCTCATAGAGTTCAATGGAAGGTTGAAGCTCAT 1091626
1091627CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACGTTTGGGCGTATGGTGCCTTAGTGCACGAGTTCCACCGT 1091694
1091695CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACTTTTCACGTAGTTTATCACGTCGTCTGCATTTCTTCCT 1091761
1091762CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAACTCAAAGACTGTGTGTGGAGCAGCTATTTGCTTCGGCAT 1091828
1091829CTTCAATTCTTTTGTAGTCTTATTGGAAC1091857
Left flanking sequence : Till position 1091089 (length bp)
GGAAATTATAAACCTTATCTACACGTTCTTACAAGAAACTTTCCAAAAAATTGAAGTTTCAAAGTAAAAC
ATTTAAGGGCCAAGGTTTAATGAAATAAGT
Right flanking sequence : From position 1091857 (length bp)
AGTGGGCTTTTTTGCCCTAATTCCCCATTGGGGTAATTATATCACTCGAATTTATAAGCCTTACGGGACA
TCCACCTTCCCCCACAACCCCCCATTTATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp