Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_10                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_10
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3163254 End Position : 3163495

3163254CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCCGTTCTGATTTTTTCTTTTCCTTCCTTTTGTTAT3163324
3163325CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACACCCCACGATACTACCTGTCAGACCGTGCCCGGAT3163395
3163396CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGCACTCCTCGAACTGGTAAAACTACCGATGCTCGC3163466
3163467CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3163494
Left flanking sequence : Till position 3163254 (length bp)
ACATGAAAAATAACGATAAAAAACGATATACTTGTTCTCCTCCTTTGAAAACACTCATATCCACAATTTA
TGCTTATAAAAGCCATTTAAATAAAATGCT
Right flanking sequence : From position 3163495 (length bp)
TTTAGAATGAAGAGAAGATTTGTTTTGGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACGGATAAAATGTA
GGAACTACTACTTTTTCGAAAAACAGTACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp