Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_11                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_11
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 3164138 End Position : 3164239

3164138CTTACAAAAATCGGGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACAAGGAAACAGGTCTCTTAAGTTTAGCACCTGCTGCAG3164210
3164211CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3164238
Left flanking sequence : Till position 3164138 (length bp)
ATGTAGGAACTCCTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTATTCAAATAAACGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTTTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3164239 (length bp)
TTTAGAATGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGTACCAAACGTGCAAACGGATAAAATGTA
GGAACTACTACTTTTCCGAAAAACTGTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp