Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_004342_4                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. 56601 RefSeq :NC_004342 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_004342_4
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 3164839 End Position : 3165154

3164839CTTACAAAAATCGGGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACGAATAACTCGTTCGGAAAGCGTTCTGCGGATCTT3164908
3164909CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACTCGTAAAGATCGTCTGCGTGTTCGTCGTGATACGTGT3164981
3164982CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACAGCATAGCGGACGTGTTCTTTGTTCGTTTTATCGAA3165053
3165054CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTGCAACAAAACACGGAATACAATTCTCTTTGC3165125
3165126CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3165153
Left flanking sequence : Till position 3164839 (length bp)
TTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAAAAGGTTTCTACGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3165154 (length bp)
TTTAGACGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAG
GAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp