Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_008563_3                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli APEC O1 RefSeq :NC_008563 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_008563_3
DR consensus (28 bp) : GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAANumber of repetitions :7
Begin Position : 897527 End Position : 897915

897527GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGGATTCCAAACCGCCCACCAACAAAAACAGGT 897587
897588GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGATACGATCGAATTTAGTCACTGAATACCCCC 897647
897648GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGGGTTGCGCAATGGGCTGGCCGACGAACGCGG 897707
897708GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAATGTGGCGCTGATGCGTCTGGGCGTCTTTGTAC 897767
897768GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGCGCGCAGTGCCTGATAATCAATTTTGCTCAT 897827
897828GTTCACTGCCGTACAGGCAGCTTAGAAAGAATATTTTGGAAAAATAGCTATCAATCCGGG 897887
897888GTTCACTGCCGTACAGGCAGTCTTCAAA897915
Left flanking sequence : Till position 897527 (length bp)
TGATTTTCTTATTGCTATTTTGAAGTCTGGAAAAAGGGTTTGAATCTGCGATTTTGTAAGTTTTAACAGT
AAATCAATCGGATAGTCTGCTATTATTCCA
Right flanking sequence : From position 897915 (length bp)
CTCAACACTCCATCCTCTAATATTTATTCCCCATAACTCATAGACGCAAAAAAGGCCGGTTAAACCGACC
TTTTACTCATTCTTTCTCTTCGCCCATCAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp