Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_009033_11                                                                                                                 top


Strain : Staphylothermus marinus F1 RefSeq :NC_009033 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_009033_11
DR consensus (25 bp) : CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACNumber of repetitions :8
Begin Position : 1553943 End Position : 1554424

1553943ATTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACCATTATGTCCCCCGTATCACTAGAGCTTGTAGACTCATACA 1554008
1554009CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACATTGGCATCCACAATGTTATTGTTTTTATGGGTTTCCTG 1554072
1554073CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACTTCAAGCCCTGATATACCTTCTCAGCAACATTTAATGTT 1554136
1554137CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACAACTATTATATTGGATCCCGCCTTGTAAAAGTGTATGTAT 1554201
1554202CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACTCTACAAATCTGAAAAAGACCTTATCGAGGTTGATACTGA 1554266
1554267CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACCTATACTATTACATTCGAGGGCTACCCCAATACTAAGC 1554329
1554330CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTACACTTTAATTTCTGTATAATTTGAAGCATCAACAGTTACTACTATG 1554399
1554400CTTTCAATTCTTTCTATGTTGTTAC1554424
Left flanking sequence : Till position 1553943 (length bp)
AAAGCAACACAACTCAGAGAACCCTACTTCAAACCAAAACAACAAATATTCCTCAATCCTATCTAAGTTT
CTATGGACCCTTTAAAAACATATTATATTA
Right flanking sequence : From position 1554424 (length bp)
TTTGGTTCGAATACGTTGTTACATTTATTTAATCTGTTCGAATTGTTATATATGTTTTTCTATATTTGAT
CCCTAATTGATCGTGTTCGACTAGTTTTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp