Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_016902_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli KO11FL RefSeq :NC_016902 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_016902_2
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :11
Begin Position : 1048212 End Position : 1048851

1048212GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGACCGACCAGTGGCGGCGGGGTAAATAAATGA 1048273
1048274GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCTTTCTGCTCTATCCCTGAAGAGCGTACGTC 1048334
1048335GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGTCAGTAAACCCGCTGGCGGGTACTGGATA 1048395
1048396GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTAAAAATTAGGCTTCCACGCCTCAACGCCAGT 1048456
1048457GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCCTCCAGGCTATCGCAGCACTGGTCCCGTTT 1048517
1048518GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTATCGCACCGTGTTAAACCGGCAGAAAAACA 1048578
1048579GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCGTGCCTTCGACTTTGCGGATCACGTCGTCTT 1048639
1048640GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGGGGACGAATCACAGCAGCGTTATCGTGAT 1048700
1048701GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA 1048761
1048762GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTCTCAATTTGTAACGTCTGCAATGTCAGGC 1048822
1048823GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCA1048851
Left flanking sequence : Till position 1048212 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1048851 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp