Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017551_10                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV RefSeq :NC_017551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017551_10
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 3161489 End Position : 3161590

3161489CTTACAAAAATCGGGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACAAGGAAACAGGTCTCTTAAGTTTAGCACCTGCTGCAG 3161561
3161562CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3161589
Left flanking sequence : Till position 3161489 (length bp)
ATGTAGGAACTCCTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTATTCAAATAAACGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTTTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3161590 (length bp)
TTTAGAATGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGTACCAAACGTGCAAACGGATAAAATGTA
GGAACTACTACTTTTCCGAAAAACTGTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp