Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017551_11                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV RefSeq :NC_017551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017551_11
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3161827 End Position : 3162070

3161827CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGTGTTGAGCACAAAGACAAATCGGTTCATTTGATTTTTTCGGATCT 3161897
3161898CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACGAGTTAAATTCTGCCCACTCCATGGCCTAAAATCAG 3161969
3161970CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGGGGCTATAAAATTGAGGTATCCTCAAAACGTAAA 3162041
3162042CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3162069
Left flanking sequence : Till position 3161827 (length bp)
AAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGATGTCGGTAGGCGTTGAGTACTGAGT
ATGCAAATGAGCTTCGGCTTCGAATTCCCT
Right flanking sequence : From position 3162070 (length bp)
TTTAGAATGAAGAGAAGATTTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGT
GGGAACTCCCACTTTGAAAAAAAAAGGTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp