Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017551_12                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV RefSeq :NC_017551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017551_12
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :5
Begin Position : 3162190 End Position : 3162505

3162190CTTACAAAAATCGGGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACGAATAACTCGTTCGGAAAGCGTTCTGCGGATCTT 3162259
3162260CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACTCGTAAAGATCGTCTGCGTGTTCGTCGTGATACGTGT 3162332
3162333CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACAGCATAGCGGACGTGTTCTTTGTTCGTTTTATCGAA 3162404
3162405CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTGCAACAAAACACGGAATACAATTCTCTTTGC 3162476
3162477CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3162504
Left flanking sequence : Till position 3162190 (length bp)
TTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAAAAGGTTTCTACGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3162505 (length bp)
TTTAGACGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAG
GAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp