Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017551_13                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV RefSeq :NC_017551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017551_13
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :2
Begin Position : 3162738 End Position : 3162838

3162738CTGAATATAACTTTGATGCCATTAGGCGTTGAGCACGTGCCTTGAGAGACCTTAAGTTTATCCGCGACATTG 3162809
3162810CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3162837
Left flanking sequence : Till position 3162738 (length bp)
AAAAAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACCACAA
CCGTGACAAATATTTGCAAATCGTTCGACT
Right flanking sequence : From position 3162838 (length bp)
TTTAGACGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACAAACGTGCAAACGGATAAAATGTAGG
AACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp