Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017551_9                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Lai str. IPAV RefSeq :NC_017551 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017551_9
DR consensus (28 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGNumber of repetitions :4
Begin Position : 3161082 End Position : 3161324

3161082CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCCGTTCTGATTTTTTCTTTTCCTTCCTTTTGTTAT 3161152
3161153CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCAGTAGATTTTGGATACACAAACCCGTTTGTGTTTC 3161224
3161225CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGAATACAACCTCTTCAAAAAAGAGGAACCGGCGTA 3161295
3161296CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCG3161323
Left flanking sequence : Till position 3161082 (length bp)
AAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAACTTACAAAAATCGGGTGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGAT
TGGTGCAGTTGTGCTTGTTTTGATTGGTGT
Right flanking sequence : From position 3161324 (length bp)
TTTAGATGAGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAG
GAACTCCTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp