Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017576_2                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus gallolyticus subsp. gallolyticus ATCC 43143 RefSeq :NC_017576 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017576_2
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :30
Begin Position : 1484496 End Position : 1486444

1484496GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTTAACAGTTAGTTTATTATTAACAATATTA 1484561
1484562GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACCGTGTGCCATAAGATTGGTGTTGAGGTGTT 1484627
1484628GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTGACCAGCAGTTAGTTTATCCTGTTTTGTG 1484693
1484694GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACACCCCATGACGAATTATATCCCTCATTACT 1484759
1484760GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGTAAGTTTATCCCATACTCTAAATTTTGGT 1484825
1484826GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAATGTTTGCAAGAGGTTAACACCTGCTTGT 1484891
1484892GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTTATTTTTTATGTCGCTGTCAATGTTAGCT 1484957
1484958GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAGATGAAGATTTCCCTTTACCACCACTTAA 1485023
1485024GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACACTCAATTTGAAGTTGAATGTTGCCAAGTG 1485089
1485090GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTTGAACTCAAACAGACATTTGAAGAATGGT 1485155
1485156GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTTGAACTCAAACAGACATTTGAAGAATGGT 1485221
1485222GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTTGAACTCAAACAGACATTTGAAGAATGGT 1485287
1485288GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTGTATAAAAGCTTTAACACTAACGTTGTT 1485352
1485353TGTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAAGTCGCCACCAGAGTTAAAAGTTTTAGCT 1485418
1485419GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAGAGCTGAAATGTAGTTAAATGATTTTCCG 1485484
1485485GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGCGTTTTAAGCTCTTGCATATAATCTTCTG 1485550
1485551GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGATAGATGCATCGCCAACCGCCCAAGTTAA 1485616
1485617GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGTGCATCGTTGATAAATTGCGTTTGTTGAT 1485682
1485683GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTATGGTTACCACACCTCTGATGATTGTGCT 1485748
1485749GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTAGTCAGTAGCTCCTTTTTTGTTATTATTT 1485814
1485815GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAAATTAATTTTCACAGTAAAAACCTACAGC 1485880
1485881GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGCCGCTTTCTGAACTTCGACACGTACAGCT 1485946
1485947GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACACCTCCGCCAATCAATGTGCCTAGTGGTTT 1486012
1486013GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACACTCTAATAGCCAAAGTACGGTCATTTGAT 1486078
1486079GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACACAATTCATGTTTTTAACCTGAAAATCAGC 1486144
1486145GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAGGTGAGGTTGATAATATTGAAACAATCAA 1486210
1486211GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACTAACGACCTTTGATTTCTGTCAATTGACCT 1486276
1486277GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACAGTGTATTTAGTCGGATCCGTGCTAGCAGT 1486342
1486343GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAACGTAAAAGATACCTTTTGAGTAACTGTTTCA 1486408
1486409GTTTTGGAACCATTCGAAACAGCACAGCTCTAAAAC1486444
Left flanking sequence : Till position 1484496 (length bp)
ACCATAAAAGAAAACTTTTGAAAAATATTGAAAGGCGTTTTCACTAAAACTTTAGTAAGTTTCATGGCAT
TCTACTTCTGCTAAATCCTAAATACCAGAA
Right flanking sequence : From position 1486444 (length bp)
CTCGTGGACCATTTTTCTCACGAAATTTCGTAATCGCGCCATTCGTCTCAGCTAGACTTCAGCCTCGAAT
GGTTCATTATTTTAACTATATTATACCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp