Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_017933_18                                                                                                                 top


Strain : Cronobacter sakazakii ES15 RefSeq :NC_017933 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_017933_18
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 3450821 End Position : 3450968

3450821ATATGAGACTGCCTGTACGGCAGTGAACGAGCCCGGCGCTGTAATGATCTACATCACTCG 3450880
3450881TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACGAGTATCAGCGGAGGAAAGCGGCAGGCATCGT 3450940
3450941TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAAC3450968
Left flanking sequence : Till position 3450821 (length bp)
CTCTCGGCGTTGCATCTTCCCGTCCTTATCGTCAACGTGCACCCGTTGAGCTTAAACCCTCCCCTTGCGG
GAAGGTCAAGTATGACGGCGAGGGAATTGG
Right flanking sequence : From position 3450968 (length bp)
AAGAGCGAATATTACCGGAATGCCTGAATTAAAAACAAATTTTTGCTTTTTAACGCCTGAAACCCTTTTT
TATCACCACAACTGCACGCATTAAAAAATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp