Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_018658_1                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli O104:H4 str. 2011C-3493 RefSeq :NC_018658 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_018658_1
DR consensus (29 bp) : GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :14
Begin Position : 1161011 End Position : 1161832

1161011GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCAGGAACTGGCGCTGCTGGAGCAAAACCCGGTAT 1161071
1161072GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAAAGGGCCGCATTGACGGCCCTGTGTTATCG 1161132
1161133GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTTAGCTGTTAGCCAAACATGTCGACCTGTTTG 1161193
1161194GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGGTGGCGGTGGTGCTGTAATTCACACCGGTA 1161254
1161255GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTATTCCCCCAGTCACCCCCGCCACCAAAATCA 1161315
1161316GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTTTTCAGACTCATCAAAATAATCCTTTAAT 1161376
1161377GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCATTGCCTTTGCAGCGTCTTTCCGATCATTCA 1161437
1161438GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAACGTGAGATACGCCTCCCAGCGGCGCTCGGT 1161498
1161499GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCGTCAAACAGTATCACCGCGTTAACGCCCGC 1161559
1161560GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCACACACGTCGAGCTGGTGGGGGTTAATGCT 1161620
1161621GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACACCTCTACTGACGTTCCTGAACAAGAAGAT 1161681
1161682GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAAACCGGACGAGGGCGCGCTAAAACGTGATTA 1161742
1161743GAGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCCTCTCAATTTGTAACGTCTGCAATGTCAGGC 1161803
1161804GAGTTCCCCGTGCCAGCGGGGATAAACCA1161832
Left flanking sequence : Till position 1161011 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTACA
Right flanking sequence : From position 1161832 (length bp)
CCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACGT
AACACCTCATATTCAAAATAGTTCTCCATG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp