Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NC_022777_8                                                                                                                 top


Strain : Clostridium tetani 12124569 RefSeq :NC_022777 (chromosome circular)
CRISPR id : NC_022777_8
DR consensus (30 bp) : ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACNumber of repetitions :4
Begin Position : 1596528 End Position : 1596755

1596528ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACTTGCAAAACAATATGGGAATGGAAAACCTAAAGACAA 1596594
1596595ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACAAAATCTTCTATTACTCCATACCCCCATACTGAC 1596658
1596659ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAACGCTTGTTTCTGGATTCAAACAGATCCAGATCAATCCA 1596725
1596726ATTTAAATACAACTCTTGTTATTGTTCAAC1596755
Left flanking sequence : Till position 1596528 (length bp)
TCTTCTAAACCTATGCCACTAGAGTCATGGATAGCTGCCGTTATAATTTCTGAAATTTCACTATCGTCAG
TGTTAAACACTACTACTTTATCATTAGTTG
Right flanking sequence : From position 1596755 (length bp)
CACTGTAAAATCAAGGTTTCTTAAAATTAAGAATTCCATAAAACCATTGATACTTCAACATTTCTCTAAA
ACTTTCCCAGGCGATTTAACTTTTGAAAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp