Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006723_12                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Linhai 56609 GCF_000941035 RefSeq :NZ_CP006723 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006723_12
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :6
Begin Position : 3204948 End Position : 3205340

3204948CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACGAATAACTCGTTCGGAAAGCGTTCTGCGGATCTT3205017
3205018CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACTTGATCGAAAGTCTTCGAATATTAAAATCCGATCC3205088
3205089CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGTTGAGCACTCCCTATCGGTTCTTATACGAAGTGGCAAAAAGAG3205159
3205160CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTGCAACAAAACACGGAATACAATTCTCTTTGC3205231
3205232CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTGCAACAAAACACGGAATACAATTCTCTTTGC3205303
3205304CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCAC3205339
Left flanking sequence : Till position 3204948 (length bp)
ATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTTTGTTCAAAGAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAAAAGGTTTCTACGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3205340 (length bp)
GTCCAGTTGCGAGGAGTTAGGAGCCATAACCTTACCACACAAGTTGAAGAGGGCTTTAGAATGAAAAGGA
TTAAAAACGCATATTTTTCAAGTGTTCCGA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp