Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP006819_7                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus ASCC 1275 GCF_000698885 RefSeq :NZ_CP006819 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP006819_7
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :13
Begin Position : 1558841 End Position : 1559668

1558841GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA1558906
1558907GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA1558972
1558973GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTGCAATCTCTTCGGAAGTATAGTAATAG1559038
1559039GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAATACCGATTACACTATATCTGTTAAAATT1559104
1559105GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGCGCTACGCATTTGACTTTCTTGTGCCTTC1559170
1559171GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCTCTGGATCATATATAGCTACTTTCCCATT1559236
1559237GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCCTTACCTGGCAAGCCATCATTTCCATCG1559302
1559303GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA1559368
1559369GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA1559434
1559435GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACACATTATTAATAAAATGTTTACAAGAGGAA1559500
1559501GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCAAACCAACAACCAAGCTAATACAGCAGTA1559566
1559567GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTGTCCTCTTCCTCTTTAGCGTTTAGAATTT1559632
1559633GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAAC1559668
Left flanking sequence : Till position 1558841 (length bp)
GGATATTCGTATAACATGTTCCTTCTCATATTTTAATACTAGACTCCTTTATGATAAGATGAGTTCTAAG
AGATGTCAACCGAAAATTGTGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 1559668 (length bp)
CTCGTAGGATATCTTTTCTACCAGATTTCGTAATCGCACTATTAATCTCAGCATGACTTCAGCTTCAAAA
TAATTCCAATTTTATATTTATTATACCTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp