Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007016_1                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus mutans UA159-FR GCF_000817065 RefSeq :NZ_CP007016 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007016_1
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :6
Begin Position : 1327769 End Position : 1328134

1327769GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTGTGGCAAGTCATGTCCGAATACATAGGCA1327834
1327835GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGTTTGTCTATTGTCTAATTGAAAATATTTA1327900
1327901GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCTAACTATGATGACACAACAGCTTTTAGCG1327966
1327967GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAGAGCACTAACTGCGCTAGCTGGTTCAATC1328032
1328033GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCACCATATTAATTAATGGCGTTTCCTTTT1328098
1328099GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAAC1328134
Left flanking sequence : Till position 1327769 (length bp)
TCTTTTGCTTATTTAAAAATCTTTCGCATAATGCATTTTAGTAAATCAGTAACTAACATGGCTCTAAAAC
TCAAATGTAGTAGTTACTTTCTTTTCACAT
Right flanking sequence : From position 1328134 (length bp)
CTCGTGGACCAATTTTTGTCTCGACATTTCGTAATCGCGCCATTCATCTCAGCCAGATTTCAGCTTCAAA
ATGATTCTTTTTTAAAAGGTTTTGATTGCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp