Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP007390_2                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_000599625 RefSeq :NZ_CP007390 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP007390_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :9
Begin Position : 1031280 End Position : 1031796

1031280GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCGAGCGCAACACGGCCATATTATTACCCCATT1031340
1031341GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGCTTATAACCGGCGGCAAAAATCGTCGCGTTGG1031401
1031402GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAGATTGGTTTTCCAGTCTTTGGCGGTTGGCAA1031462
1031463GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCTGTGCCGGTAGCCCCCTCCCTGTTCAGCCTC1031523
1031524GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTGTTTTAGAGATGTGTATTCAAAATCAGATAG1031584
1031585GAGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCGAAATTGATCCCAGGGTGATTATCGTGGGGATC1031645
1031646GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGATTTCTTTAATTATTTAGCTGATGCTTTTAAA1031706
1031707GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGCAAAAACACGGTCTGAACCGACATTCATGT1031767
1031768GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACCG1031796
Left flanking sequence : Till position 1031280 (length bp)
AAGAATTAGCTGATCTTTAATAATAAGGAAATGTTACATTAAGGTTGGTGGGTTGTTTTTATGGGAAAAA
ATGCTTTAAGAACAAATGTATACTTTTAGA
Right flanking sequence : From position 1031796 (length bp)
GGCGCACTGGATGCGATGATGGATATCACTTAGAATTCCCCGCCCCTGCGGTAGAACACCCAGCTCCCAT
TTTCAAACCCATCAAGACGCCTTCGCCAAC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp