Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP008903_7                                                                                                                 top


Strain : Geobacillus sp. LC300 GCF_001191625 RefSeq :NZ_CP008903 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP008903_7
DR consensus (30 bp) : GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACNumber of repetitions :3
Begin Position : 2252453 End Position : 2252618

2252453GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACTCCAAATCGCGTTTGCAACGGAGGAACTCTTTCACCCACCG2252523
2252524GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTGAAACATACTTTTCTTCACGCTTTTTGCTTTCCCACAAAA2252588
2252589GTTTTTATCGTACCTATGAGGGATTAAAAC2252618
Left flanking sequence : Till position 2252453 (length bp)
TACAGCCATCGAGGTTGAAGGTTATTGACAGAATTTTTGAAATGTGGTATTCTGAAAACAGCGCTAGATC
GAAATGTTTGATGCGACAAGCATTTTTGGG
Right flanking sequence : From position 2252618 (length bp)
TTATCCAACTCCCCGTCTTCCACACATATCTGAATCGTGTTTTCACCCGCGCAATTTGGTGATCTTTTCA
CCTCTTGTGCTGTCTTCGCTGGCAATGTGG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp