Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP009194_4                                                                                                                 top


Strain : Mycobacterium tuberculosis TRS28 GCF_001998485 RefSeq :NZ_CP009194 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP009194_4
DR consensus (36 bp) : GTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTTTTGGGTCTGACGACNumber of repetitions :4
Begin Position : 3120213 End Position : 3120468

3120213GTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTTTTGGGTCTGACGACCATTAGTTGGTGTTGTGATCGCTAANNNNNNNNNNN3120284
3120285NTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTTTTGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGG3120358
3120359GTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTTTTGGGTCTGACGNNNNNNNGAGCTGAGGCGCCGGATGATGGTGGTGCTGAAG3120432
3120433GTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTTTTGGGTCTGACGAC3120468
Left flanking sequence : Till position 3120213 (length bp)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGACGCGTTG
TGGTCGTGTCGTGGAGCCTGTATTTCGCTG
Right flanking sequence : From position 3120468 (length bp)
TGACAGGGTGCGGTGGTCGCTGATCGGCTCCCCGAGTTTCCGTCCCCTCTCGGGGTGAACCGCCCCGGTG
AGTCCGGAGACTCTCTGATCTGAGACCTCA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp