Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links





NZ_CP010143_5                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001900655 RefSeq :NZ_CP010143 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010143_5
DR consensus (29 bp) : CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCNumber of repetitions :9
Begin Position : 3286596 End Position : 3287112

3286596CGGTTTATCCCCGCTGATGCGGGGAACACCAGCGTCAGGCGTGAAATCTCACCGTCGTTGC3286656
3286657CGGTTTATCCCTGCTGGCGCGGGGAACTCTCGGTTCAGGCGTTGCAAACCTGGCTACCGGG3286717
3286718CGGTTTATCCCCGCTAACGCGGGGAACTCGTAGTCCATCATTCCACCTATGTCTGAACTCC3286778
3286779CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCCCGGGGGATAATGTTTACGGTCATGCGCCCCC3286839
3286840CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCATCGTCCATATTAACAATCGTGGTGAGTTCAA3286900
3286901CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCACTATGGCCCCGGCAAAAAACGCGCTGGTGGG3286961
3286962CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTGGGCGGCTTGCCTTGCAGCCAGCTCCAGCAG3287022
3287023CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTCTGCGTGAGCGTATCGCCGCGCGTCTGCGAAAG3287083
3287084CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC3287112
Left flanking sequence : Till position 3286596 (length bp)
TTGGCGAAGGCGTCTTGATGGGTTTGAAAATGGGAGCTGGGAGTTCTACCGCAGAGGCGGGGGAACTCCA
AGTGATATCCATCATCGCATCCAGTGCGCC
Right flanking sequence : From position 3287112 (length bp)
TCTAAAAGTATACATTTGTTCTTAAAGCATTTTTTCCCATAAAAACAACCCACCAACCTTAATGTAACAT
TTCCTTATTATTAAAGATCAGCTAATTCTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp