Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010538_1                                                                                                                 top


Strain : Mycoplasma pneumoniae PI 1428 GCF_000319675 RefSeq :NZ_CP010538 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010538_1
DR consensus (25 bp) : GGTTCTACAACTACTTCTGGTTGAANumber of repetitions :4
Begin Position : 545268 End Position : 545500

545268GATTCCACAACCACTTCTGGTTGAACTTGTTCCGTTGGAATTAATTCAGACACACCTGCCACAGCTGGTTCTACTGGAAGT545348
545349GGCTCGGCAACAGCTTCCGGTTGATGTTCTACAACAGCTACTACA545393
545394GGCTCTGTAACTACCTGAGGTGTAATCTCTGCAATAGTTTCAACAACTGGTGTTGGTTCAGTTTGTTGTGCTTCTGTAACT545474
545475GGCTCTGCAGCTGCTTCTGGTTGAA545499
Left flanking sequence : Till position 545268 (length bp)
TGGTTGGACTTCCACAGGTTGTTCTGGTTGTGGTTCAACAATCGGTTCTACAGCTACTTCTGGTTGAACC
ATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGAGTC
Right flanking sequence : From position 545500 (length bp)
CATTTCAGATTGAACTTCTGCAACTGGTTCTGGTTGAAGCTCTACTGCTGATTGTTCAGCTGGAATCTCT
GGTTGGGTTTGTACAGCTTGTGGTTCAACT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp