Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP010999_7                                                                                                                 top


Strain : Streptococcus thermophilus GCF_001008015 RefSeq :NZ_CP010999 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP010999_7
DR consensus (36 bp) : GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACNumber of repetitions :13
Begin Position : 1368586 End Position : 1369413

1368586GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA1368651
1368652GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA1368717
1368718GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTGCAATCTCTTCGGAAGTATAGTAATAG1368783
1368784GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACAATACCGATTACACTATATCTGTTAAAATT1368849
1368850GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACGCGCTACGCATTTGACTTTCTTGTGCCTTC1368915
1368916GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCTCTGGATCATATATAGCTACTTTCCCATT1368981
1368982GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCCTTACCTGGCAAGCCATCATTTCCATCG1369047
1369048GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTTAGCGCAACCGTTAATTTGACAATTCATA1369113
1369114GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTCTATAATTGTTCTTCCATTCTCTGGGATA1369179
1369180GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACACATTATTAATAAAATGTTTACAAGAGGAA1369245
1369246GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACCAAACCAACAACCAAGCTAATACAGCAGTA1369311
1369312GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAACTGTCCTCTTCCTCTTTAGCGTTTAGAATTT1369377
1369378GTTTTGGAACCATTCGAAACAACACAGCTCTAAAAC1369413
Left flanking sequence : Till position 1368586 (length bp)
GGATATTCGTATAACATGTTCCTTCTCATATTTTAATACTAGACTCCTTTATGATAAGATGAGTTCTAAG
AGATGTCAACCGAAAATTGTGATAACAAAA
Right flanking sequence : From position 1369413 (length bp)
CTCGTAGGATATCTTTTCTACCAGATTTCGTAATCGCACTATTAATCTCAGCATGACTTCAGCTTCAAAA
TAATTCCAATTTTATATTTATTATACCTTA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp