Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP011147_10                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus GCF_000969225 RefSeq :NZ_CP011147 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP011147_10
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 2371526 End Position : 2371606

2371526TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTCTGTCAGCT2371581
2371582TCTGTGTTGGGGCCCCGCCAACTTG2371606
Left flanking sequence : Till position 2371526 (length bp)
ATGTAGTGATTTTTGGGAGTGGGACAGAAATAACATTTTCACAAAATTTATTTCGTTGATCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 2371606 (length bp)
TAAAAACTTTAAAAACGATCATTTCTATTAAATCTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGAGTAAGACAGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp