Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012011_4                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus subsp. aureus GCF_001515745 RefSeq :NZ_CP012011 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012011_4
DR consensus (26 bp) : TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTNumber of repetitions :2
Begin Position : 916078 End Position : 916158

916078TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCATTGTTTGTAGAATTTCTTTTCGAAA916132
916133TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACT916158
Left flanking sequence : Till position 916078 (length bp)
GTGGTTCTTTGTCATTAGCCACAGCTATTGTGTACTTAAAAATAGGAATGCATGAGTGCAACTCATGCAT
AAGAAATACTAATTTCTAAAGAAAAAGCAT
Right flanking sequence : From position 916158 (length bp)
AATTCCAATATATCATTGTAGAGCTTAGGTCATTGATTTTTGGCTCGGACTTTTATGGCGATATGAACCA
TGTAAATTAAGCAAGCAATAAATTAATGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp