Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012015_4                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus subsp. aureus GCF_001515665 RefSeq :NZ_CP012015 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012015_4
DR consensus (26 bp) : TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTNumber of repetitions :2
Begin Position : 871109 End Position : 871189

871109TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCATTGTTTGTAGAATTTCTTTTCGAAA871163
871164TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACT871189
Left flanking sequence : Till position 871109 (length bp)
GTGGTTCTTTGTCATTAGCCACAGCTATTGTGTACTTAAAAATAGGAATGCATGAGTGCAACTCATGCAT
AAGAAATACTAATTTCTAAAGAAAAAGCAT
Right flanking sequence : From position 871189 (length bp)
AATTCCAATATATCATTGTAGAGCTTAGGTCATTGATTTTTGGCTCGGACTTTTATGGCGATATGAACCA
TGTAAATTAAGCAAGCAATAAATTAATGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp