Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012018_4                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus subsp. aureus GCF_001515705 RefSeq :NZ_CP012018 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012018_4
DR consensus (26 bp) : TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTNumber of repetitions :2
Begin Position : 870701 End Position : 870781

870701TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCATTGTTTGTAGAATTTCTTTTCGAAA870755
870756TTCTTTATGTTGGGGCCCCGCCAACT870781
Left flanking sequence : Till position 870701 (length bp)
GTGGTTCTTTGTCATTAGCCACAGCTATTGTGTACTTAAAAATAGGAATGCATGAGTGCAACTCATGCAT
AAGAAATACTAATTTCTAAAGAAAAAGCAT
Right flanking sequence : From position 870781 (length bp)
AATTCCAATATATCATTGTAGAGCTTAGGTCATTGATTTTTGGCTCGGACTTTTATGGCGATATGAACCA
TGTAAATTAAGCAAGCAATAAATTAATGAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp