Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012396_2                                                                                                                 top


Strain : Salmonella enterica GCF_001705055 RefSeq :NZ_CP012396 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012396_2
DR consensus (29 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGNumber of repetitions :9
Begin Position : 957750 End Position : 958266

957750GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGACGTTGGCTGAAAACGGTTTTTCGGTCCGCCT957810
957811GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATATATGGCGCTCACGCGCATGAGCATTCTC957871
957872GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGCAGGGCAAATTCATCCGCCGCTGACCACTGGT957932
957933GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGACGCTTACATCTCACCGAGAGATTTTGAGGC957993
957994GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGGAACTGGTTTAGCTATCGCTGCCGGGGCTAT958054
958055GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGATTGCTCAGATTGGGAATTTGACCAGCGGCC958115
958116GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGTCACGAGGGCCCCCTTATTGGGTCGGGCAGGT958176
958177GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGGTTGGGTTGCATAGATGACACGCTTATAAATA958237
958238GTGTTCCCCGCGTCAGCGGGGATAAACAC958266
Left flanking sequence : Till position 957750 (length bp)
ATAAGTTGAATGTTCTTTAATGATAAGGAATTGTTATCTTACCGTTGGTAGTTTGTTATGTAGTAAAAAA
GGGCTTTTAGAACAAATATATAGTTTTAGT
Right flanking sequence : From position 958266 (length bp)
GTTTCACCAGCATATCAGGACGTTTTTTCCGCCTTCGCCAGCTCTTTTACCAACGGCAGCATTATCCGTA
CTACATCGCGGCTACGGCGCTCAATTCGCC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp