Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012475_5                                                                                                                 top


Strain : Bacillus clausii GCF_000737305 RefSeq :NZ_CP012475 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012475_5
DR consensus (32 bp) : GTCGCACTCTTTGTGAGTGCGTGGATTGAAATNumber of repetitions :4
Begin Position : 2568047 End Position : 2568276

2568047GTCGCACTCTTTGTGAGTGCGTGGATTGAAATGGTAATTTTCCGACCACTGTTATGCGTACCGTA2568111
2568112GTCGCACTCTTTGTGAGTGCGTGGATTGAAATCTCAATGCCGTCCATGGAAGGGTCTGCTGGTTCG2568177
2568178GTCGCACTCTTTGTGAGTGCGTGGATTGAAATTTTAAAGTACGGTTTGATGAAAGAGGAAAGCCGAT2568244
2568245GTCGCACTCTTTGTGAGTGCGTGGATTGAAAT2568276
Left flanking sequence : Till position 2568047 (length bp)
GTGGTGAAATGTTGTTGGTTTCCCATGATATGATAAAGGAAAAGAGCGGCTTTTCTCTATTATTTGTGGT
TTAGATTCCAGAAAATAGGGAGATTTGACT
Right flanking sequence : From position 2568276 (length bp)
GTATTTTCAATTCGATACAAAAAAAGCCTCGGCACAAAAATGCTGGGGCTACAGTTTTTAGAATGGTATG
TTACTTTTGCCTGTTGATTTAAAGGTACTT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp