Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012475_9                                                                                                                 top


Strain : Bacillus clausii GCF_000737305 RefSeq :NZ_CP012475 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012475_9
DR consensus (32 bp) : GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAATNumber of repetitions :5
Begin Position : 2606024 End Position : 2606321

2606024GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAATCCATCTTACAATTACCGCGTTTCTTTTGTTGGACG2606090
2606091GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAATTACCAGTATTCAAACATAGTGCCATCACGAACAATT2606158
2606159GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAATTCGAACAGTTGTTACATCAAAACGGTGTGGAGC2606223
2606224GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAATTCGCGTTGCTCTTGTCTACAATTTGCCGCCTCAT2606289
2606290GTCGCACTCTTAGTGAGTGCGTGGATTGAAAT2606321
Left flanking sequence : Till position 2606024 (length bp)
GTGGCAAAATGTTGTTGGTGTCCCATGGTATTATATAGAAGAAGAGCGGCTTTTCTCTATTATTTATTAA
TGGGTTTCCAATAAATAGGGGAATATCGCT
Right flanking sequence : From position 2606321 (length bp)
TTTACCCCATACGACAACGCTAGTGAAGCTTGGAATTGGTTACTGTCCAGTTCCCTAATTTAGGGCTCCA
TTAGAATTAGGGGAAAAAGTAATGCAGAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp