Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_10                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_10
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3286814 End Position : 3286921

3286814CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCTTCAAAACACGATGCTCCCCGGAGTCGCTGGAAC3286884
3286885TTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGATTTAGAA3286920
Left flanking sequence : Till position 3286814 (length bp)
ATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTATTTTGTTCAAAGAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAAAAGGTTTCTACGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3286921 (length bp)
GAAGAGAAGATCTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTGCTAAAGTGTGTAAACGGATAAAATGTAGGAACTACT
ACTTTTTCGAAAAACAGTACTTTGTTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp