Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_12                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_12
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3287559 End Position : 3287666

3287559CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACTGTCAGTGACGGCGAATTTCATGAGCCTGCATTTT3287629
3287630CTGAATATAACTTTGATGTCGTTAGGCGGTTTAGAA3287665
Left flanking sequence : Till position 3287559 (length bp)
TGTAGGAACTCCTGCTTTTCCGAAAAACAGTACTTTGTTCAAAGAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAAA
AGAGAGGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3287666 (length bp)
GAAGAGAAGATCTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTC
CCACTTTGAAAAAAGAAGGTTTCTGCGTCT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp