Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_13                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_13
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3287778 End Position : 3287888

3287778CTTACAAAAATCAGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACAGCGTACTAGGTCGTGAATCACTTACTGGGGCTGAAAA3287851
3287852CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGATTTAGAC3287887
Left flanking sequence : Till position 3287778 (length bp)
CTGTTTTGGCCCAAATTATTTCGCATAAACGTGCTTTGTTCAAATAAATGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTCTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3287888 (length bp)
AGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACT
ACTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTGTTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp