Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012603_8                                                                                                                 top


Strain : Leptospira interrogans serovar Hardjo Norma Norma Cattle GCF_001293065 RefSeq :NZ_CP012603 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012603_8
DR consensus (36 bp) : CTGAATATAACTTTGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACNumber of repetitions :2
Begin Position : 3286288 End Position : 3286395

3286288CTTACAAAAATCGGGATGCCGTTAGGCGTTGAGCACCAACGTTTCGCGGGACCTTGATTCCTTCGGAGCGA3286358
3286359CTGAATATAACTTTGATGCCGGTAGGCGATTTAGAT3286394
Left flanking sequence : Till position 3286288 (length bp)
ATGTAGGAACTACTGCTTTTCCGAAAAACAGTAGTTTATTCAAATAAACGTGGGAACTCCCACTTTGAAA
AAAGAAGGTTTCTGCGTTTCTTAAGTCAAA
Right flanking sequence : From position 3286395 (length bp)
AGGAGAAGATTTGTTTTAGCCCAAATTGTTTCGCACCAAACGTGCAAACAGATAAAATGTAGGAACTACT
GCTTTTCCGAAAAACAGTATTTTATTCAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp