Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP012635_4                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001280325 RefSeq :NZ_CP012635 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP012635_4
DR consensus (28 bp) : TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACNumber of repetitions :5
Begin Position : 3109330 End Position : 3109597

3109330TGTGAATACTGCCTGTACGGCAGTGAACAAGGAGAGACGGTCGCACTCTTCAACGTTCAG3109389
3109390TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACTTGTGCCTGTTTTATGCGGGCGCTCTGGTTTC3109449
3109450TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACACGCTGCGCAGTACCCTGACCGGTGCGAACGT3109509
3109510TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAACGGTTTCGCCTCAATGATCTGCATATGGCGTCA3109569
3109570TTTCTAAGCTGCCTGTACGGCAGTGAAC3109597
Left flanking sequence : Till position 3109330 (length bp)
TGATTTCCATCGCAATTATTACGATTGTTATTGCGTGCTAACGCTAATGGTTTGAAGTTGAGAGTGTCAT
TGCACGACCAAACGTCTAACACTATCGTAG
Right flanking sequence : From position 3109597 (length bp)
TCAAATACTACACGTTTAGCCCGTTGTTAATAAAGCAAAACCATCTCAATCTCCTGCTGCCACCCTTTTT
TATCCTTACCTACCCGCAGCACTAATTATC

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp