Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP013247_1                                                                                                                 top


Strain : Clostridium botulinum GCF_001889345 RefSeq :NZ_CP013247 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP013247_1
DR consensus (30 bp) : ATTTAAATACATCCTATGTTAAGGTTCAACNumber of repetitions :4
Begin Position : 1012441 End Position : 1012668

1012441GCTTAAATGCATCCTATGTTAATGTTCAACACTAACATTTGGTCATTTTTCCCTATACATTCACAA1012506
1012507ATTTAAATACATCCTATGTTAAGGTTCAACCTGAAAAGCCTGGTACTAAAAACGTAGTTGACGT1012570
1012571ATTTAAATACATCCTATGTTAAGGTTCAACTAGTAGGGTCTTCTTTTACTTCACTTAATTCTAAGAT1012637
1012638ATTTAAATACATCCTATGTTAAGGTTCAAC1012667
Left flanking sequence : Till position 1012441 (length bp)
CATAGAAATTATCACAATTCATAGTTTAGTTTTATAAAAATCCCTATGCCATTCTCTAAGGAGTAAGCGA
TTCACACCAAATCGTAGATTTGGGTTCTCT
Right flanking sequence : From position 1012668 (length bp)
ATAGCAAAATAGCTATTCCTTATTTTTAAGAATATCATACAACCATTGATTTTACAAGGTTTTAGAAAAA
GTTTTCCAAGTGATTCTGTTTTTTCATAAG

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp