Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014344_2                                                                                                                 top


Strain : Campylobacter jejuni RM3194 GCF_001563565 RefSeq :NZ_CP014344 (chromosome linear)
CRISPR id : NZ_CP014344_2
DR consensus (36 bp) : GTTTTAGTCCCTTTTTAAATTTCTTTATGGTAAAATNumber of repetitions :3
Begin Position : 1466396 End Position : 1466563

1466396GTTTTAGTCCCTTTTTAAATTTCTTTATGGTAAAATCCATCAAGTCGTGCAATTTTAATACACTGG1466461
1466462GTTTTAGTCCCTTTTTAAATTTCTTTATGGTAAAATTTAGCAACTTATAATAACTCTAATGTTATT1466527
1466528GTTTTAGTCCCTTTTTAAATTTCTTTATGGTAAAAT1466563
Left flanking sequence : Till position 1466396 (length bp)
TTTATTTCGATTTCAATCAACCCTAAATTTCAATAAGTTTCAAATTTGCAACCTCCTTTTAGTGGAGTAA
TTAGCCCTAGCAGAGTTTCAATCCACTAGG
Right flanking sequence : From position 1466563 (length bp)
AGATATTTACCAGATAATGAAAATTTAGGGGTTTTTTGATGAAAAATAGCAAAAATTATGCTATAATCTC
ATAAGAAATTTAAAAAGGGACTAAAATAAA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp