Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP014583_9                                                                                                                 top


Strain : Escherichia coli GCF_001721225 RefSeq :NZ_CP014583 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP014583_9
DR consensus (28 bp) : GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCNumber of repetitions :2
Begin Position : 4039124 End Position : 4039212

4039124GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACCGAATAGCAATAGTCCATAGATTTGCGAAAACAG4039184
4039185GTGTTCCCCGCGCCAGCGGGGATAAACC4039212
Left flanking sequence : Till position 4039124 (length bp)
GCTCTTTAACATAATGGATGTGTTGTTTGTGTGATACTATAAAGTTGGTAGATTGTGACTGGCTTAAAAA
ATCATTAATTAATAATAGGTTATGTTTAGA
Right flanking sequence : From position 4039212 (length bp)
ACCATATAACCCGTTATCTCTTTCTCAAGTTTTTATATTAGCAGTACTTGTAATAAGCAACATATCCACG
TAACACCTCATGTTCAAAATAGTTCTCCAT

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp