Institut de Génétique et Microbiologie

CRISPR details


Home About CRISPRs News FAQs Help Contact Us Examples IGM
Université Paris Sud

Navigation


Other Tools


GPMS Links

NZ_CP018766_9                                                                                                                 top


Strain : Staphylococcus aureus GCF_001975005 RefSeq :NZ_CP018766 (chromosome circular)
CRISPR id : NZ_CP018766_9
DR consensus (25 bp) : TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGNumber of repetitions :2
Begin Position : 2420906 End Position : 2420986

2420906TCTATGTTGGGGCCCCGCCAACTTGCACATTATTGTAAGCTGACTTTCTGTCAGCT2420961
2420962TCTGTGTTGGGGCCCCGCCAACTTG2420986
Left flanking sequence : Till position 2420906 (length bp)
ATGTAGTGATTTTTGGGAGTGGGACAGAAATAACATTTTCACAAAATTTATTTCGTTGATCCCCAACTTG
CATTGTCTGTAGAATTTCTTTTTGAAATTC
Right flanking sequence : From position 2420986 (length bp)
TAAAAACTTTAAAAACGATCATTTCTATTAAATCTGGCATAGATATGACCGTTTTTACTTTAATAAATAA
TATTGTATTTTAGGGAGTAAGACAGAAATA

Print the CRISPR sequence : From position bp To position bp